تأمین سرمایه کیمیا
 

اعضای هیئت مدیره

 
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد فرح آبادی

رئیس هیئت مدیره

دکتر موسی احمدی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر حامد تاجمیر ریاحی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر سعید احمدی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر حسین تملکی