تأمین سرمایه کیمیا
 

اعضای هیئت مدیره

 
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر مهرداد فرح آبادی

رئیس هیئت مدیره

دکتر موسی احمدی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر حامد تاجمیر ریاحی

عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر حسین تملکی