تأمین سرمایه کیمیا
 

اعضای هیئت مدیره

 
مهرداد فرح آبادی
تحصیلات: دکتری مهندسی مالی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

موسی احمدی
تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

رئیس هیئت مدیره

حامد تاجمیر ریاحی
تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

عضو اصلی هیئت مدیره

حسین تملکی
تحصیلات: دکتری مدیریت مالی

عضو اصلی هیئت مدیره