تأمین سرمایه کیمیا
 
معرفی اعضا شرکت

معاونان و مدیران

 
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

مهرداد فرح آبادی

معاون سرمایه گذاری

حامد تاجمیر ریاحی

مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی

مصطفی برزگر حسینی رفسنجانی

مدیر فناوری اطلاعات

امیر نجفی

مدیر عملیات صندوق ها و سبدها

متین فرزانه

مدیر تأمین مالی

منا یوسفی