تأمین سرمایه کیمیا

کمیته های تخصصی

کمیته حسابرسی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات عضو هیات‌مدیره
۱ حسین تملکی رییس کمیته دکترای مدیریت مالی بله
۲ سعید جمشیدی فرد عضو کمیته دکترای حسابداری خیر
۳ سیدرضا ناصری نیک عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت مالی خیر
۴ علی استادهاشمی عضو کمیته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی خیر
۵ سیدمحمد عباس‌نیا عضو کمیته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی خیر
تعداد جلسات برگزار شده طی دوره مورد گزارش ۱۲

 

کمیته ریسک

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات عضو هیات‌مدیره
۱ موسی احمدی رییس کمیته دکترای مدیریت مالی بله
۲ محمدجواد بنازاده عضو کمیته دکترای مدیریت مالی خیر
۳ محمد تاب عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت خیر
۴ امیر آذرفر عضو کمیته دکترای مدیریت صنعتی خیر
۵ سید مصطفی شاداب دبیر کمیته کارشناسی ارشد اقتصاد مالی خیر
۶ کمیل شاعری عضو کمیته دکترای مدیریت مالی خیر
تعداد جلسات برگزار شده طی دوره مورد گزارش ۱۲

 

کمیته سرمایه گذاری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات عضو هیات‌مدیره
۱ حامد تاجمیر ریاحی رییس کمیته دکترای مدیریت مالی بله
۲ سعید احمدی عضو کمیته کارشناسی ارشد مهندسی مالی بله
۳ حسن حبیبی عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت مالی خیر
۴ احسان ذاکرنیا عضو کمیته دکترای مدیریت مالی خیر
۵ رسول رحیم‌نیا عضو کمیته دکترای مدیریت مالی خیر
۶ مهرداد فرح‌آبادی عضو کمیته دکترای مهندسی مالی بله
۷ علیرضا قدرتی دبیر کمیته دکترای مدیریت مالی خیر
تعداد جلسات برگزار شده طی دوره مورد گزارش ۱۲

 

کمیته انتصابات

ردیف نام و نام خانوادگی سمت تحصیلات عضو هیات‌مدیره
۱ سیدرضا ناصری نیک عضو کمیته کارشناسی ارشد مدیریت مالی خیر
۲ حامد تاجمیر ریاحی رییس کمیته دکترای مدیریت مالی بله
۳ سعید احمدی عضو کمیته کارشناسی ارشد مهندسی مالی بله
۴ مهرداد فرح­آبادی عضو کمیته دکترای مهندسی مالی بله
تعداد جلسات برگزار شده طی دوره مورد گزارش ۱۲