تأمین سرمایه کیمیا

صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29