تأمین سرمایه کیمیا

نشست صمیمیانه مدیرعامل تامین سرمایه کیمیا با خبرنگاران-مرداد 1402