تأمین سرمایه کیمیا

رشد درآمدی در تکیمیا

شرکت تامین سرمایه کیمیا با نماد تکیمیا، طی 9 ماهه منتهی به آذر 1402 سود 370 میلیارد تومانی محقق کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه کیمیا، درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره منتهی به پایان آذرماه 1402، با رشد 344 درصدی به 405 میلیارد و 358 میلیون تومان رسید.

سود شرکت در آذرماه امسال رشدی 339 درصدی در قیاس با مدت مشابه سال قبل داشت. بر این اساس، سود هر سهم شرکت 185 ریال اعلام شد. سود ناخالص نیز با افزایش 344 درصدی به 405 میلیارد تومان رسید.