تأمین سرمایه کیمیا

رشد درآمدی تامین سرمایه کیمیا در خرداد

درآمد ناشی از خدمات ارائه شده شرکت تامین سرمایه کیمیا در دوره یک ماهه خرداد نسبت به ماه قبل 321 درصد رشد را ثبت کرد.
به گزارش روابط عمومی، شرکت تامین سرمایه کیمیا طی فصل بهار امسال، حدود 272 میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. از این میزان، 78 میلیارد تومان از محل ارائه خدمات و 194 میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری ها بود. تکیمیا در خرداد ماه امسال، 127 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرد که نسبت به فروردین ماه افزایشی 53 درصدی داشت.

درآمد کسب شده تامین سرمایه کیمیا، از درآمد تعهد پذیره‌نویسی، بازارگردانی، پذیرش سمت متولی صندوق و درآمد مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردانی، مشاوره، عرضه و پذیرش و درآمد سهام است و بیشترین میزان درآمد از درآمد تعهد پذیره نویسی با 35 میلیارد تومان و درآمد بازارگردانی با 7 میلیارد تومان بوده است.

بیشترین درآمد شرکت ناشی از مجموع سود سرمایه‌گذاری‌ها در درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی است.

سود سرمایه‌گذاری‌ها از ابتدای سال مالی تا پایان خردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نیز از رشد 112 درصدی برخوردار بود. این متغیر طی مدت یاد شده به 194 میلیارد تومان رسید، در حالی که طی مدت مشابه سال قبل 91 میلیارد تومان بود.