تأمین سرمایه کیمیا

صدور مجوز تامین سرمایه کیمیا از سازمان بورس و اوراق بهادار

تامین سرمایه ی کیمیا (سهامی عام) به عنوان دوازدهمین شرکت تامین سرمایه کشور در تاریخ 1401/12/09 مجوز فعالیت رسمی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود.

تامین سرمایه ی کیمیا (سهامی عام) به عنوان دوازدهمین شرکت تامین سرمایه کشور در تاریخ 1401/12/09 مجوز فعالیت رسمی خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت نمود.