تأمین سرمایه کیمیا

امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی پروژه تولید خودرو برقی میان تأمین سرمایه کیمیا و ایران ترانسفو