تأمین سرمایه کیمیا

«تکیمیا» به بازار دوم فرابورس رفت

هیئت پذیرش فرابورس با پذیرش مشروط شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران موافقت کرد.

هیئت پذیرش فرابورس با پذیرش مشروط شرکت تامین سرمایه کیمیا (سهامی عام) در بازار دوم فرابورس ایران موافقت کرد.