تأمین سرمایه کیمیا

آذرین هزار میلیاردی شد/ استقبال سرمایه گذاران از صندوق بخشی فلزات اساسی کیمیا

ﺻﻨﺪوق سرمایه‌گذاری بخشی فلزات اساسی کیمیا با نماد آذرین بر اساس ﻣﺠﻮز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار، از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان از روز شنبه هشتم مهرماه تا امروز دهم مهر ماه پذیره‌نویسی شد.
به گزارش روابط عمومی تامین سرمایه کیمیا، پذیره نویسی تعداد 990,000,000 واحد صندوق سرمایه‌گذاری آذرین با ارزش مبنای هر واحد 10،000 ریال از روز شنبه هشت مهر ماه آغاز شد و امروز دوشنبه دهم مهر ماه به پایان رسید و با استقبال سرمایه‌گذاران طی سه روز کاری تمامی واحدهای این صندوق با ارزش هزار میلیارد تومان به فروش رسید.

اطلاعات صندوق آذرین:نوع صندوق: سرمایه‌گذاری بخشی فلزات

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری قابل انتشار: 1,000,000,000 واحد

حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی: 990,000,000 واحد

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل پذیره‌نویسی 90,000,000 واحد

بازارگردان: شرکت تامین سرمایه کیمیا