تأمین سرمایه کیمیا

واریز سود سال مالی منتهی به 1401/12/29 تامین سرمایه کیمیا به حساب سهام داران.

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه کیمیا، سود سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1401 شرکت، به حساب سهام داران شرکت واریز شد.
سود خالص شرکت 842 میلیارد و 559 میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره (با لحاظ کردن مصوبات مجمع)، 220 میلیارد و 431 میلیون ریال بود. بر این اساس، سود خالص هر سهم 42 ریال اعلام و به ازای هر سهم 29 ریال سود تقسیم شد.

کیمیا، دوازدهمین شرکت تامین سرمایه ایران به شمار می رود. ارزش بازار تامین سرمایه کیمیا ۲هزار میلیارد تومان است که یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از طریق آورده سهامداران عمده و ۸۰۰ میلیارد تومان آن از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه تامین شد.