تأمین سرمایه کیمیا

درج نماد تکیمیا بر روی تابلوی بازار پایه فرابورس

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه کیمیا، شرکت تامین سرمایه کیمیا با نماد تکیمیا، به عنوان دویست و هشتادمین نماد معاملاتی از تاریخ 11 تیرماه 1402 در فهرست اوراق بهادار بازار پایه فرابورس ایران درج شد